Exclusive
Dealership
Belgium

Alfako
U bent hier:
 

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De door de vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor eigen grove fout dan wel voor de grove fout of het bedrog van aangestelden.
In elk geval is onze aansprakelijkheid ten opzichte van  de koper uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen beperkt tot  het factuurbedrag van de geleverde goederen, met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en schadevergoedingen.
Wij zijn ten opzichte van de koper in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).

De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem  meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Klachten betreffende de levering en goederen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Er wordt geen garantie gegeven op de geleverde goederen tenzij anders contractueel bedongen, omschrijving op de factuur is hiervoor bepalend. Indien er aanpassingen of herstellingen uitgevoerd worden door derden vervalt alle garantie, voorzover er garantie werd gegeven.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Behoudens schriftelijk aanvaarde afwijkingen, zijn al onze facturen contant betaalbaar te HERSEAUX.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn  is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande  ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per maand van het factuurbedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EURO en een maximum van 2.500,00 EURO als schadebeding.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

De geleverde goederen blijven evenwel eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geïncorporeerd of gewijzigd. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

Alle geschillen, die voorvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten, waarbij wij partijen zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank van koophandel Bergen en Charleroi, afdeling Doornik, de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, Afdeling Doornik en het Vredegerecht Moeskroen-Komen-Waasten, dit met toepassing van het Belgische recht.